Kezdőlap Fórumok Civil szervezetek, alapítvány egyesület alapítói okirat módosítása Hozzászólás: alapítói okirat módosítása

#6541

civil
Tag

A (régi) Ptk. hatálya alatt bejegyzett Alapítvány az új Ptk. hatálybalépését követően is a régi Ptk. szerint működik, egészen az első létesítő okirat módosításig, de legkésőbb 2016. március 15.napjáig.

„Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben – az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül – módosíthatja. A módosításra egyebekben az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

A régi Ptk. értelmezése vonatkozásában LB elvi határozat (157/1999. számú közigazgatási elvi határozat) mondja ki:

Az alapítvány alapító okirata csak az alapítók egybehangzó nyilatkozata esetén módosítható (1959. évi IV. tv. 74/B. §).
[…]
[…] az alapító okirat módosítására az alapító jogosult, több alapító esetén az alapítók együttesen jogosultak az alapító okirat módosítására.

Fentiek alapján nem lehetséges az alapítvány alapító okiratának módosítása az összes tag nyilatkozata nélkül, ugyanakkor a jövőre nézve elkerülhető az egyhangú módosítás, amikor az új Ptk-nak való megfelelő működést határozzák el az alapítók. Az új Ptk. szerint létrehozhatnak „alapítók gyűlését”, amely testületként (egyesület közgyűlésére vonatkozó szabályok szerint) működik, tehát nem szükséges az egyhangú szavazás:

Új Ptk. Egyesület közgyűlésére vonatkozó szabályok:

3:76. § [Határozathozatal]
(1) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Ha esetleg valaki elhunyt az a módosítás szempontjából nem probléma, mert a többi alapító gyakorolhatja az elhunyt alapítói jogosultságát.:
5/2006. számú KJE határozat

„2.) Több alapító által létrehozott alapítványnál az egyik alapító halála, illetve megszűnése esetén – az alapítói jogok gyakorlására kijelölt más személy hiányában – a többi alapító az alapító okiratot módosíthatja.”

Ptké vonatkozó része:

11. § (1) A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, […]
[…]
(3) Az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány a létesítő okirata (1) bekezdés szerinti módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, legkésőbb azonban 2016. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.
[…]
(5) A (3) bekezdés szerinti időpontig az alapítvány, illetve az egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján működik. Nincs azonban akadálya annak, hogy az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával módosítsa létesítő okiratát, erre azonban a (4) bekezdés szerinti változásbejegyzési kérelemben utalnia kell.